top of page

Αλλάζουν όλα στα διπλώματα οδήγησης - Τι θα ισχύσει για τους ηλικιωμένους και τους 17χρονους
Οι Ευρωβουλευτές θα αποφασίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις στην απόκτηση διπλωμάτων, τι θα γίνει με τους ηλικιωμένους αλλά και τους εξεταστές.


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου θα συζητήσει και την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου θα ψηφίσει τι θα αλλάξει στις άδειες οδήγησης και αν θα επιτρέψει την οδήγηση φορτηγών από 17χρονους ή 18χρονους, τι θα γίνει με την ανανέωση των αδειών οδήγησης ηλικιωμένων οδηγών, τι θα γίνει με τους νέους οδηγούς αλλά και ποια θα πρέπει να είναι τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές αλλά και οι εξεταστές!


Η αναθεώρηση των κανόνων χορήγησης άδειας οδήγησης σύμφωνα με τους Ευρωβουλευτές αναμένεται να βοηθήσει στην πρόληψη  πολλών θανάτων και τραυματισμών.


Μεταξύ των άρθρων που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο περιλαμβάνονται:


Τσιπ στα διπλώματα


Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να ενσωματώσουν ένα μέσο αποθήκευσης (μικροεπεξεργαστή) στην υλική άδεια οδήγησης. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να ενσωματώσει μικροεπεξεργαστή στην υλική άδεια οδήγησης, δύναται, εφόσον το προβλέπει η εθνική του νομοθεσία που διέπει τις άδειες οδήγησης, να αποφασίσει επίσης να αποθηκεύσει στον μικροεπεξεργαστή δεδομένα επιπλέον όσων προβλέπονται στο παράρτημα Ι μέρος Δ. Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται στον μικροεπεξεργαστή ευθυγραμμίζεται, όποτε είναι δυνατόν, με την ισχύ της άδειας οδήγησης.


Αλλαγές στα ηλεκτρικά οχήματα


Δύο έτη μετά την πρώτη έκδοση άδειας οδήγησης, η οποία χορηγήθηκε για την κατηγορία ΒΕ, επιτρέπει την οδήγηση οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 11γ της παρούσας οδηγίας για τις κατηγορίες Μ και Ν που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858, τα οποία προορίζονται για χρήση σε δημόσιους δρόμους, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σε ένα ή περισσότερα στάδια, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 3 500 kg αλλά όχι άνω των 4 250 kg χωρίς ρυμουλκούμενο. Τα εν λόγω οχήματα μπορούν να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο εάν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκούμενου ή του ημιρυμουλκούμενου δεν υπερβαίνει τα 3 500 kg.


Τρία έτη μετά την πρώτη έκδοση άδειας οδήγησης, η οποία χορηγήθηκε για την κατηγορία C1, ισχύει για την οδήγηση οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο [11γ] της παρούσας οδηγίας, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 7 500 kg αλλά όχι άνω των 8 250 kg χωρίς ρυμουλκούμενο, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τη μεταφορά όχι περισσότερων από οκτώ επιβατών εξαιρουμένου του οδηγού. Τα οχήματα αυτά μπορούν να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τα 750 kg.


Τρία έτη μετά την πρώτη έκδοση άδειας οδήγησης, η οποία χορηγήθηκε για την κατηγορία C1E, ισχύει για την οδήγηση των οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ηγ) και για το ρυμουλκούμενο ή το ημιρυμουλκούμενό του με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg υπό τον όρο ότι η επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 12 750 kg για τον συνδυασμό.


Δύο έτη μετά την πρώτη έκδοση άδειας οδήγησης, η οποία χορηγήθηκε για την κατηγορία Τ (για την οδήγηση ελκυστήρων με ρυμουλκούμενα), τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν άδεια κατηγορίας ΒΕ σε κάτοχο αυτής της άδειας κατηγορίας Τ. Οι οδηγοί που πληρούν τις προϋποθέσεις για τον κανόνα αυτόν δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε πρόσθετη θεωρητική εξέταση, αλλά πρέπει να αποδείξουν τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά τους σε εξετάσεις οδήγησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εξέτασης για την κατηγορία ΒΕ.


Τρία έτη μετά την πρώτη έκδοση άδειας οδήγησης, η οποία χορηγήθηκε για την κατηγορία D1, ισχύει για οχήματα που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τη μεταφορά όχι περισσότερων από 22 επιβατών, εξαιρουμένου του οδηγού, και με μέγιστο μήκος που δεν υπερβαίνει τα 8 μέτρα.


Περιορισμοί πρόσβασης οχημάτων σε πόλεις


Βασικό κανονιστικό πλαίσιο για τους περιορισμούς πρόσβασης των οχημάτων στις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών χαμηλών εκπομπών.


Διασυνοριακή επιβολή προστίμων


Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για την αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει και να διενεργήσει ενδελεχή εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με πιθανά συγκεκριμένα μέτρα για την περαιτέρω βελτίωσή της, όπως η εισαγωγή συστημάτων βαθμών ποινής σε όλα τα κράτη μέλη και αποτελεσματικών μηχανισμών για την αμοιβαία αναγνώριση και διαλειτουργικότητά τους με γνώμονα την ενισχυμένη διασυνοριακή επιβολή.


Αυστηρή νομοθεσία για νέους οδηγούς


Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι οδηγοί που απέκτησαν πρόσφατα άδεια οδήγησης σε μια δεδομένη κατηγορία δεν θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια λόγω της απειρίας τους. Για τους αρχάριους αυτούς οδηγούς θα πρέπει να θεσπιστεί δοκιμαστική περίοδος τουλάχιστον δύο ετών. Σε περίπτωση που ο αρχάριος οδηγός διαθέτει ήδη έγκυρη άδεια οδήγησης άλλης κατηγορίας, η δοκιμαστική περίοδος θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνον το εναπομένον διάστημα της δοκιμαστικής περιόδου της υφιστάμενης άδειας οδήγησης, αλλά δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 6 μήνες. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, οι οδηγοί θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερους κανόνες και αυστηρότερες κυρώσεις σε ολόκληρη την Ένωση όταν τους παραβιάζουν, για παράδειγμα, λόγω επήρειας αλκοόλ ή ναρκωτικών, υπέρβασης της ταχύτητας, χρήσης μη εξουσιοδοτημένων οχημάτων, μη χρήσης εξοπλισμού ασφαλείας, ή οδήγησης χωρίς έγκυρη άδεια οδήγησης. Οι αρχές επιβολής του νόμου ενδέχεται να χρειαστεί να θεσπίσουν ένα τεχνικό όριο μηδενικής ανοχής για τις εφαρμοζόμενες μετρήσεις τους, το οποίο θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 0,2 g/mL, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η τυχαία έκθεση σε αλκοόλ. Οι κυρώσεις για μια τέτοια συμπεριφορά θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές και αμερόληπτες και η αυστηρότητά τους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη στον μέγιστο δυνατό βαθμό τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης για μείωση στο ήμισυ και σχεδόν εξάλειψη των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών. Όσον αφορά τυχόν άλλους περιορισμούς για αρχάριους οδηγούς, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ελεύθερα πρόσθετους κανόνες στην επικράτειά τους.


Αξιολόγηση Ικανότητας οδήγησης


Η αξιολόγηση της ικανότητας του οδηγού να οδηγεί με ασφάλεια θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τυχόν ιατρικές παθήσεις του οδηγού. Οι αποφάσεις για τον περιορισμό, την αναστολή, την ανάκληση ή την ακύρωση των αδειών οδήγησης θα πρέπει να λαμβάνονται σε ατομική βάση και να στηρίζονται στα αντικειμενικά αποτελέσματα των εξετάσεων. Θα πρέπει να είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε μορφή διάκρισης εις βάρος οδηγών με άδεια αποκλειστικά για λόγους ηλικίας.


Ελάχιστο ηλικιακό όριο & Συνοδευόμενη οδήγηση


Από το 2006, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορθώς συστήσει ως ελάχιστο όριο ηλικίας για τους οδηγούς φορτηγών τα 21 έτη και για τους οδηγούς λεωφορείων τα 24 έτη. Σε αρκετά κράτη-μέλη επιτρέπεται η οδήγηση φορτηγών από τα 18 έτη, με την προϋπόθεση κατοχής Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (CPC). Ωστόσο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατέθηκε πρόταση που θα απαιτούσε να προβλεφθεί από όλα τα κράτη-μέλη ένα σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης που θα επιτρέπει σε 17χρονους να οδηγούν φορτηγό.


Ελάχιστες απαιτήσεις για τους Εξεταστές Υποψήφιων Οδηγών


Η ισχύουσα Οδηγία για τις άδειες οδήγησης ορίζει τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο εξεταστής υποψήφιων οδηγών. Καλούμε τους Ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν περαιτέρω βελτιώσεις για τους εξεταστές, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής επιμόρφωσης, της ελάχιστης εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εξεταστών στην αντίληψη κινδύνου και στις επικοινωνιακές δεξιότητες.


Πηγή: carandmotor

Comments


  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
podcastthumbnail2.png
1.png
σύνταξη βιογραφικού.png
dimanik.jpg
OlympiaChour
G Adv
14794143_10210956394167365_1944590052_n.jpg
bottom of page